سبد خرید 0

بازاریابی،فرصت،موفقیت

همین حالا شروع کن!کسب و کارت رونق بده

3,۵21

مشترک فعال

200

عدد بانک اطلاعاتی

37,۸۸۴

شماره سازنده

بانک های اطلاعات صنعت ساختمان

شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران

990,000 تومان

بانک اطلاعات صنعت ساختمان شامل شماره تلفن سازندگان ساختمان تهران است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با سازندگان ساختمانی گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

لیست و شماره تلفن سازندگان ساختمان کرج

250,000 تومان

بانک اطلاعات صنعت ساختمان شامل شماره تلفن سازندگان ساختمان کرج است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با سازندگان ساختمانی گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

لیست و شماره تلفن سازندگان ساختمان شیراز

150,000 تومان

بانک اطلاعات صنعت ساختمان شامل شماره تلفن سازندگان ساختمان شیراز است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با سازندگان ساختمانی گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

اطلاعات ساختمان های در حال ساخت

پروژه های در حال ساخت تهران
12%

پروژه های در حال ساخت تهران

450,000 تومان 395,000 تومان

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت تهران شامل پروژه های در حال ساخت تهران است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با ساختمان های در حال ساخت گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

پروژه‌های در حال ساخت منطقه 1 تهران

450,000 تومان

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت منطفه 1 تهران شامل پروژه های در حال ساخت منطقه 1 تهران است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با ساختمان های در حال ساخت گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

اطلاعات ساختمان های در حال ساخت تهران سال 1397

285,000 تومان

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت تهران شامل پروژه های در حال ساخت تهران در سال 1397 است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با ساختمان های در حال ساخت گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

ساختمان های در حال ساخت کشور

پروژه های در حال ساخت اصفهان

450,000 تومان

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت اصفهان شامل پروژه های در حال ساخت اصفهان است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با ساختمان های در حال ساخت گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

پروژه‌های در حال ساخت شیراز

450,000 تومان

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت شیراز شامل پروژه های در حال ساخت شیراز است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با ساختمان های در حال ساخت گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

پروژه‌های در حال ساخت مشهد

449,000 تومان

بانک اطلاعات ساختمان های در حال ساخت مشهد شامل پروژه های در حال ساخت مشهد است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با ساختمان های در حال ساخت گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

اطلاعات مهندسین تهران

شماره تلفن مهندسین تهران
41%

شماره تلفن مهندسین تهران (همه اعضای نظام‌مهندسی تهران)

999,000 تومان 590,000 تومان

لیست و شماره تلفن مهندسین تهران که شامل تمام شماره تلفن‌های اعضای نظام‌مهندسی تهران است به همراه آخرین به‌روزرسانی و اطلاعات کامل آن‌ها توسط تیم بانک جو

شماره موبایل مهندسین عمران
41%

شماره تلفن مهندسین عمران تهران (شاخه عمران نظام‌مهندسی)

490,000 تومان 290,000 تومان

شماره تلفن مهندسین عمران تهران که شامل تمام شماره تلفن‌های اعضای نظام‌مهندسی عمران تهران است به همراه آخرین به‌روزرسانی و اطلاعات کامل آن‌ها توسط تیم قوی و معتبر بانک جو آماده تهیه و دانلود شده است.

شماره تلفن مهندسین معمار تهران (شاخه معماری نظام‌مهندسی)

249,000 تومان

شماره تلفن مهندسین معمار تهران که شامل تمام شماره تلفن‌های اعضای نظام‌مهندسی معماری تهران است به همراه آخرین به‌روزرسانی و اطلاعات کامل آن‌ها توسط تیم قوی و معتبر بانک جو آماده تهیه و دانلود شده است.

شماره تلفن مهندسین مکانیک تهران (شاخه مکانیک نظام‌مهندسی)

199,000 تومان

شماره تلفن مهندسین مکانیک تهران که شامل تمام شماره تلفن‌های اعضای نظام‌مهندسی مکانیک تهران است به همراه آخرین به‌روزرسانی و اطلاعات کامل آن‌ها توسط تیم قوی و معتبر بانک جو آماده تهیه و دانلود شده است.

ادامه شماره تلفن مهندسین تهران

بانک اطلاعات ساختمان منطقه ای

شماره تلفن سازندگان منطقه 4 تهران
46%

لیست و شماره تلفن سازندگان ساختمان منطقه 4 تهران

200,000 تومان 109,000 تومان

بانک اطلاعات صنعت ساختمان شامل شماره تلفن سازندگان ساختمان منطقه چهار تهران است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با سازندگان ساختمانی گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

سازندگان منطقه 3 تهران
41%

لیست و شماره تلفن سازندگان ساختمان منطقه 3 تهران

200,000 تومان 118,000 تومان

بانک اطلاعات صنعت ساختمان شامل شماره تلفن سازندگان ساختمان منطقه سه تهران است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با سازندگان ساختمانی گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

شماره تلفن سازندگان منطقه 2 تهران
55%

لیست و شماره تلفن سازندگان ساختمان منطقه 2 تهران

220,000 تومان 99,000 تومان

بانک اطلاعات صنعت ساختمان شامل شماره تلفن سازندگان ساختمان منطقه دو تهران است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با سازندگان ساختمانی گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

شماره تلفن سازندگان منطقه 1 تهران
24%

لیست و شماره تلفن سازندگان ساختمان منطقه 1 تهران

250,000 تومان 190,000 تومان

بانک اطلاعات صنعت ساختمان شامل شماره تلفن سازندگان ساختمان منطقه یک تهران است؛ که توسط تیم قوی و معتبر بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.
آیا شغل و فعالیت شما به‌گونه‌ای است که به نحوی با سازندگان ساختمانی گره‌خورده؟ این محصول را از دست ندهید

ادامه بانک های سازندگان

شماره تلفن انبوه سازان کشور

شماره تلفن انبوه‌سازان تهران

128,000 تومان

شماره تلفن انبوه‌سازان تهران که به‌صورت طبقه‌بندی‌شده برای استان تهران توسط گروه بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.

شماره تلفن انبوه‌سازان شیراز

87,000 تومان

شماره تلفن انبوه‌سازان شیراز که به‌صورت طبقه‌بندی‌شده برای استان فارس توسط گروه بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.

شماره تلفن انبوه‌سازان تبریز

87,000 تومان

شماره تلفن انبوه‌سازان تبریز که به‌صورت طبقه‌بندی‌شده برای استان آذربایجان شرقی توسط گروه بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.

شماره تلفن انبوه‌سازان مشهد

87,000 تومان

شماره تلفن انبوه‌سازان مشهد که به‌صورت طبقه‌بندی‌شده برای استان خراسان رضوی توسط گروه بانک جو برای شما قابل تهیه‌شده است.

ادامه انبوه سازان
پنل اس ام اس رایگان

پنل اس ام اس رایگان (ویژه مشتریان بانک‌جو)

پنل اس ام اس رایگان یا سامانه ارسال پیامک انبوه رایگان عنوان یکی از بزترین ویژگی‌هایی است که...
اسامی سازندگان بزرگ تهران

اسامی سازندگان بزرگ تهران

شما هم دوست دارید با اسامی سازندگان بزرگ تهران آشنا بشوید؛ و با سازندگان بنام...
بازاریابی پیامکی هدفمند

بازاریابی پیامکی هدفمند چیست؟

بازاریابی پیامکی هدفمند به‌عنوان یکی از روش‌های نوین در شاخه بازاریابی هدفمند قرار می‌گیرد؛ که برعکس تبلیغات پیامک...
بازاریابی مصالح ساختمانی

بازاریابی مصالح ساختمانی

بازاریابی مصالح ساختمانی که اگر درست انجام شود به فروش مصالح ساختمان ختم می‌شود امروزه یکی از مباحث...
آرشیو مقالات

بانک اطلاعات صنعت ساختمان – بانک جو

بانک جو به عنوان معتبر ترین مرجع ارائه اطلاعات ساختمان های در حال ساخت اطلاعات بیش از 27.000 پروژه ساختمانی در سطح شهر تهران را جمع آوری کرده است و به صورت مداوم اقدام به بروزرسانی و ارسال آن ها به مشترکین خود می کند.

برخی از خدمات ما:

  • پروژه های در حال ساخت تهران
  • شماره تلفن انبوه سازان در سطح کشوری
  • شماره تلفن سازندگان ساختمان به صورت منطقه بندی شده
  • شماره تلفن سازندگان ساختمانی شیراز
  • ارسال پیامک هدفمند به مشتریان هدف شما
  • آموزش بازاریابی هدفمند

keyboard_arrow_up